Rodzaje badań marketingowych

Rodzaje badań marketingowych

Pozyskanie informacji o grupie docelowej oraz jej preferencjach jest obecnie niezwykle istotne, jeśli chcemy osiągnąć sukces sprzedażowy. Powinny pamiętać o tym również firmy farmaceutyczne. Obecnie informacje takie można uzyskiwać dzięki różnym rodzajom badań. Badania marketingowe przeprowadzane są na całym świecie. Warto jednak wiedzieć, że ten rodzaj badań to nie tylko popularna ankieta.

Ankietowe badania marketingowe

Badania jakościowe, do których zalicza się badania marketingowe, pozwalają na dokładne poznanie  zachowań oraz preferencji konsumentów. Ich przeprowadzenie daje możliwość pozyskania naprawdę głębokiej wiedzy, która następnie może być wykorzystywana podczas prowadzenia kampanii sprzedażowych. Poniżej przedstawiamy najbardziej znane rodzaje badań marketingowych.

Sięga się po nie zdecydowanie najczęściej. Z ich pomocą można uzyskać informacje odnoszące się do postrzegania zjawiska, które jest badane. I tak za pomocą badań ankietowych można badań między innymi postrzeganie przez kobiety syndromu PMS. Podstawą takich badań jest zawsze kwestionariusz ankietowy, w którym umieścić można zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Te drugie pozwalają na uzyskanie szerszych informacji od osób badanych.

Metoda obserwacji rynku

Do badań marketingowych zalicza się również obserwację stosunków rynkowych. Koncentrować można się na wyodrębnionym regionie bądź brać pod uwagę cały kraj. Wyróżnia się obserwację:

– laboratoryjną;

– aktywną;

– bierną.

Badania panelowe

To dość specyficzny rodzaj badań marketingowych, które mogą być wykorzystywane również podczas badania PMS. Jest to ciągłe bądź systematyczne zbieganie informacji w dowolnie wybrany sposób od ściśle określonej grupy badawczej. W przypadku badań PMS najczęściej będą to kobiety.

Badania eksperymentalne

To dość ciekawy rodzaj badań marketingowych. W tym wypadku tworzy się sytuację rynkową, ale jej zasięg jest ograniczony do określonego terytorium. W efekcie dostęp do niej mają również ograniczeni konsumenci. Na co pozwalają badania eksperymentalne? Z ich pomocą można określić sposób zachowania się konsumentów w ściśle określonych sytuacjach, a następnie uogólnić je, wyciągając stosowne wnioski. Trzeba jednak pamiętać, że badania eksperymentalne mają dość ograniczone zastosowanie. Nie zawsze okazują się być najlepszym rozwiązaniem.

 

Jak widać, badań marketingowych wskazać można przynajmniej kilka. Tak szeroki wachlarz pozwala na optymalne dopasowanie rodzaju badania do analizowanego problemu. W efekcie możliwe staje się zebranie naprawdę rzetelnych informacji, które umożliwiają dogłębne poznanie wybranego wycinka rzeczywistości.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie badania marketingowe oferujemy?
Segmentacja rynku; Modele ryzyka; Pozycjonowanie produktu na rynku; Badanie opinii o produktach; Badanie promocji i reklamy; Identyfikacja rynków testowych; Rozpoznawanie \"luki\" na rynku, nisz rynkowych; Badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu; Analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurencyjnych; Określenie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów zakupowych; Określanie struktury rynku; Określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży; Wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value); Badanie oraz analizy potrzeb klientów.
Jakimi metodami przeprowadzamy badania marketingowe?
Oprócz zastosowania metod ilościowych (CATI/CAWI) warto wzbogacić wyniki o dwustopniową analizę danych przeprowadzając najpierw indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z osobami reprezentującymi badaną grupę. Uzyskamy wówczas opinię jednostek na dany temat. Następny etap badania polega na przeprowadzeniu wywiadów grupowych (FGI), gdzie na podstawie wyników ze zgromadzonych danych z wywiadów indywidualnych koordynatorzy weryfikują i zbierają kolejne informacje na określony temat. Otrzymujemy wtedy pełen obraz danego problemu badawczego.