Pytania wykorzystujące skalę Likerta oraz skalę suwakową – które są lepsze w ankietach online?

Pytania wykorzystujące skalę Likerta oraz skalę suwakową – które są lepsze w ankietach online?

Skala Likerta jest szeroko stosowana. Stosowanie skali Likerta stało się jednak przedmiotem kontrowersji. Argumentuje się, że tradycyjne 5-punktowe skale ocen są powtarzalne i zbyt długie. Proponowaną alternatywą jest skala suwakowa. Jednak, czy skale suwakowe są rzeczywiście lepsze od skali Likerta?

Skala Likerta – czy nadal jest często stosowana?

Wiele osób twierdzi, iż skala Likerta jest świetnym narzędziem do zbierania informacji, lecz jej funkcjonowanie zostało poddane pewnym wątpliwościom. Skale suwakowe mają bardziej zachęcający design, ale jak się okazuje, nie ma zbyt wielu metodologicznych powodów, aby przedkładać je nad bardziej powszechne skale Likerta.

Czym jest skala Likerta?

Skala Likerta jest skalą zaprojektowaną do pomiaru postaw lub opinii. Skala ta składa się zazwyczaj z kilku pozycji, na temat których respondenci mogą wyrazić swoją opinię. Powiedzmy na przykład, że próbujemy zmierzyć „ogólne szczęście” badaczy rynku, wtedy prawdopodobnie zadalibyśmy im kilka pytań dotyczących ich szczęścia w życiu prywatnym i zawodowym. Przykładowym pytaniem może być „W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego obecnego zatrudnienia?” lub „W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego obecnego życia rodzinnego?”.

Jak działa skala Likerta?

Respondenci zazwyczaj wyrażają swoje opinie wybierając jedną z możliwości odpowiedzi ze skali odpowiedzi. Skala odpowiedzi może przybierać różne formy. Z jednej strony istnieje rozróżnienie między formatami słownymi i liczbowymi, a z drugiej strony istnieje rozróżnienie między najbardziej powszechnym formatem punktowym. W związku z tym wydaje się dość logiczne, że format 5-punktowy jest najczęściej słowny, podczas gdy format 10-punktowy jest najczęściej liczbowy.

Skala Likerta jest szeroko stosowana, na przykład w psychologii, naukach społecznych, ale także w badaniach CAWI. W badaniach rynku respondenci mogą być pytani o swoje postawy, postrzeganie lub ocenę między innymi organizacji, usług lub marek. Jednakże, skale Likerta są często używane do pomiaru pojedynczych kwestii, a nie do pomiaru postawy.

Czy skala suwakowa jest dobrą alternatywą?

Proponowaną alternatywą dla tradycyjnej skali Likerta jest skala suwakowa. Skale te są w zasadzie skalami Likerta z dużo większą liczbą kategorii odpowiedzi i zamiast wybierać jedną z alternatywnych odpowiedzi, respondenci używają suwaka do udzielenia odpowiedzi. Argumentuje się, że ta umożliwia większą interaktywność w ankietach online, ale również pozwala respondentom na bardziej precyzyjne wskazanie ich opinii. Respondenci mają więcej opcji odpowiedzi, co powoduje, że wyniki będą bardziej szczegółowe.

Skala suwakowa jest bardziej atrakcyjna, interaktywna i przyjazna konsumentowi niż skala Likerta. Jednak poprawne sformułowanie odpowiedzi do skali Likerta umożliwi zebranie dobrych i precyzyjnych informacji zwrotnych. Ankiety online mogą zawierać pytania w obu tych skalach, lecz ich użycie powinno być zależne tylko i wyłącznie od preferencji osób przeprowadzających badanie. Jeśli nie wiesz, jak stworzyć swoją ankietę online, możesz skorzystać z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest skala Likerta?
Skala Likerta to 5-stopniowa skala odpowiedzi dwubiegunowych. Oznacza to, że na początku i jej końcu znajdują się dwie różne, najczęściej przeciwstawne odpowiedzi. Stosuje się ją w ankietach, aby uzyskać odpowiedź dotyczącą stopnia opinii na dany temat lub akceptacji określonego zjawiska. Najprostszym przykładem jej zastosowania jest pytanie o opinię, na które możemy odpowiedzieć: zdecydowanie nie, raczej nie, nie wiem/nie mam zdania, raczej tak lub zdecydowanie tak.
Jakie zastosowanie ma skala suwakowa?
Skala suwakowa jest alternatywą dla tradycyjnej skali Likerta. Posiada ona więcej kategorii odpowiedzi, a respondenci używają suwaka do jej udzielenia. Podobnie jak skala Likerta wykorzystywana jest w badaniach ankietowych (w szczególności w ankietach online) pozwalając respondentom na bardziej precyzyjne wskazanie swojej opinii. Respondenci mają zatem szersze możliwości odpowiedzi, a wyniki są bardziej szczegółowe.