Badania statystyczne w market research

Badania statystyczne w market research

Skuteczność działań marketingowych firmy w dużym stopniu zależy od jej znajomości potrzeb i oczekiwań klientów. Ich właściwe rozpoznanie i interpretację umożliwiają wyłącznie profesjonalne badania marketingowe, w których niezwykle ważną rolę odgrywa analiza statystyczna.

Najważniejsze etapy badań marketingowych

Badania marketingowe przeprowadzane są w celu pozyskania informacji przede wszystkim na temat nabywców produktów lub usług oferowanych przez firmę, w tym o ich preferencjach, motywacjach zakupowych czy zachowaniach rynkowych. Z tego względu głównym elementem badań jest pozyskanie odpowiednich danych, które potem należy w odpowiedni sposób przeanalizować i zinterpretować.

W związku z powyższym można wyróżnić następujące etapy badań marketingowych:

  1. Określenie celu badania
  2. Opracowanie projektu badania
  3. Zdefiniowanie liczby i profilu osób poddanych badaniu (dobór próby)
  4. Ustalenie metod pozyskania danych (np. badanie ankietowe)
  5. Zebranie danych
  6. Analiza pozyskanych informacji
  7. Sformułowanie wniosków

Spośród powyższych etapów najtrudniejsze jest pozyskanie danych, a także ich analiza, w której wykorzystuje się właśnie badania statystyczne.

Jak wykorzystuje się statystykę w badaniach marketingowych?

Badania statystyczne pozwalają zgromadzone dane uporządkować i przedstawić przy pomocy liczb, które ułatwiają ich interpretację i wnioskowanie. Z tego względu statystykę wykorzystuje się wyłącznie w badaniach ilościowych, a nie jakościowych (do badań ilościowych należą m.in. ankiety).

Warto podkreślić, że istnieje wiele sposobów zastosowania statystyki do analizy danych w badaniach marketingowych.

Do popularnych metod należą m.in. analizy opisowe (opis statystyczny badanej próby), analizy porównawcze, analizy skupień, czy analizy regresji. W większości przypadków do analizy danych w badaniach marketingowych wystarczają najprostsze metody statystyczne, takie jak średnie, mediany czy dominanty, jednak każda firma badawcza ma tak naprawdę wypracowany swój własny system.

Wyniki analiz i badań statystycznych prezentowane są zwykle w formie graficznej np. jako wykresy, tabele, czy infografiki, a coraz częściej także w postaci nowoczesnych prezentacji multimedialnych, które ułatwiają interpretację danych oraz formułowanie wniosków z badań.

Najlepsze firmy badawcze uzupełniają swoje analizy także zaleceniami i rekomendacjami dla klienta, które mają mu ułatwić podjęcie decyzji marketingowej. Oczywiście rekomendacje takie są tylko sugestią, z której klient może, lecz nie musi skorzystać.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak dobrze zbudować badania statystyczne?
Badania statystyczne są mocno rozbudowane, ponieważ do jego budowy niezbędne jest wzięcie pod uwagę takich aspektów, jak cel badania, projekt badania, wybór metody badawczej oraz ostateczna analiza. Z racji faktu, że badania statystyczne odbywają się na wielu poziomach, wiele firm korzysta z podmiotów zewnętrznych, które specjalizują się w takich zadaniach.
Czy zlecając badania statystyczne firmie zewnętrznej otrzymam jedynie suche wnioski?
Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaka firma zostanie wybrana. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, oprócz budowy badania i jego realizacji oraz przekazania wyników, skupia się również na tym, aby zaprezentować wnioski, które się nasunęły podczas całego procesu. Dzięki temu firma otrzyma również opinię z niezależnego źródła, która może być niezwykle istotna.
Co na tym można zyskać?
Przede wszystkim poznać opinię klientów i ich preferencji. A także wyniki badania pozwolą na zbudowanie odpowiedniej strategii marketingowej.