Niekomercyjne badania kliniczne – rozwój medycyny

Niekomercyjne badania kliniczne - rozwój medycyny

Rozwój medycyny jest nieodłączną częścią rozwoju gatunku ludzkiego. Dzięki poznaniu anatomii i fizjologii człowieka oraz wynalezieniu leków. Średni oczekiwany czas życia Europejczyków zwiększył się 2- krotnie w latach 1800-1950. Osiągnięcie tak dużego sukcesu i wydłużenie oczekiwanego średniego czasu życia mogłoby oznaczać, że posiadamy wiedzę medyczną doskonałą. Niestety wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się nowe jednostki chorobowe, organizm ludzki również ewoluuje wypracowując odporność na pewne choroby lub substancje. Dlatego wciąż musimy ścigać się z czasem i próbować przechytrzyć wirusy i różne schorzenia. Epidemia koronawirusa zaskoczyła cały świat i pokazała jak nie przygotowani byliśmy. Dlatego należy nieprzerwanie rozwijać swoją wiedzę medyczną nie tylko na temat koronawirusa, ale również cukrzycy typu II czy astmy. Tych chorób obecnie nie możemy wyleczyć a tylko niwelować ich skutki, ale nie musi tak być. Mamy jeszcze tak wiele do odkrycia.

Charakterystyka niekomercyjnych badań klinicznych

Celem niekomercyjnych badań klinicznych jest rozwój praktyki klinicznej, wiedzy z zakresu medycyny oraz jakości opieki nad chorymi. Niekomercyjne badania kliniczne koncentrują się głównie na analizie działania leków w innych dawkach bądź przy innych wskazaniach niż pierwotne. Takie podejście do sprawy pozwala odkryć nowe zastosowanie i poszerzyć wiedzę na temat leku. Pomimo faktu, że badania niekomercyjne przeprowadza się głównie w kluczowych dziedzinach terapeutycznych, nie wyklucza to badań nad chorobami rzadkimi. Badania niekomercyjne nieodłącznie łączą się z publikacjami w pismach specjalistycznych co podnosi prestiż badacza i całego zespołu. Dla młodych i jeszcze niedoświadczonych naukowców jest to szansa na zaistnienie w międzynarodowym środowisku medycznym co umożliwia nawiązanie nowej współpracy i wymianę zgromadzonej wiedzy. Badania niekomercyjne posiadają również dość nietypową cechę, ponieważ nie służą one osiągnięciu zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych, nie dotyczą ani wytwarzania ani obrotu produktami leczniczymi. Zysk generowany przez badania niekomercyjne to wiedza.

Kliniczne badania niekomercyjne w Polsce

Liczba badań niekomercyjnych przeprowadzanych na terenie Polski jest niska w porównaniu do krajów z Europy Zachodniej. W 2015 roku zaszła jednak zmiana mająca na celu propagowanie niekomercyjnych badań klinicznych. Wprowadzono możliwość ubiegania się o finansowanie badań niekomercyjnych. Podmioty, które mogą liczyć na pomoc finansową to między innymi zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe lub inne placówki naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopni naukowych, organizacje badaczy, organizacje pacjentów, badacze (tzw. Badanie typu „IIS”) czy osoby fizyczne / prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponad to wyżej wymienione podmioty powinny spełniać jeden warunek – celem ich działalności nie może być osiąganie zysku w obszarze badań klinicznych oraz wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi. Wnioski o finansowanie badań składa się do Agencji Badań Medycznych. Zgodnie z prognozami Ministra Zdrowia pula do rozdysponowania w 2028 roku ma osiągnąć miliard złotych. Oznacza to szansę i pokazuje jak ważne są badania niekomercyjne.

Etap za etapem

Niekomercyjne badania kliniczne wspierane są przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Dysponując zespołem specjalistów oraz zapleczem technologicznym Biostat® wspiera badaczy na każdym etapie badania. Podczas pierwszej fazy badania czyli przygotowań ze strony Biostatu® możesz między innymi liczyć na pomoc w obrębie: projektowania badania, szerokiej obsługi statystycznej, przygotowania wniosków, zarządzania kontaktem pomiędzy badającym a ośrodkami, przygotowaniu systemu eCRF a nawet szkoleń. Realizacja badania czyli drugi etap wiąże się ze zgoła innymi problemami logistycznymi i nie tylko. Dlatego Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® i podczas tego etapu nie pozostawi Cię samemu sobie. Decydując się na współpracę z Biostatem® podczas drugiego etapu badań możesz liczyć na pomoc w zakresie: realizacji wizyt, organizacji spotkań projektowych, raportowania dotychczasowych postępów, nadzorowania pracy monitów, utrzymania serwerów i domen, zarządzania danymi i wielu innych. Finalnym etapem jest zakończenie badania gdzie pomoc Biostatu® skupia się na: rozliczeniach, analizach statystycznych zebranych danych, opracowaniu raportu, kodowaniu medycznym, archiwizacji danych, przygotowaniu CSR, publikacji naukowych i/lub artykułów. Niekomercyjne badania kliniczne mimo pewnych stałych cech różnią się od siebie dlatego i potencjalna zakres pomocy ze strony Biostatu® nie zawsze wygląda w ten sam sposób. Oprócz wymienionych wyżej możliwości oferujemy również szereg innych ustalanych indywidualnie na potrzeby klienta.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy niekomercyjne badania kliniczne mają sens?
Oczywiście! Niekomercyjne badania kliniczne są ważnym narzędziem w rozwoju medycyny. Przez to przyczyniają się do zwiększenia ludzkiej wiedzy na temat chorób oraz ich leczenia.
Gdzie szukać sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych?
Badania są wspierane przez wiele jednostek i instytucji, m.in. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, a także np. przez Narodowy Instytut Zdrowia, czy Polska Akademia Nauk. Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego również systematycznie wspiera medyczne projekty badawcze.
Czy budowa niekomercyjnego badania klinicznego jest trudna?
Budowa niekomercyjnego badania klinicznego wymaga dokładnego planowania i zaplanowania różnych aspektów badania. Mowa o, takich jak projekt badania, metody wyboru uczestników, procedury badawcze, analiza wyników, monitorowanie postępów.